Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Statistika

 

Yaranma tarixi - 1948-ci il  
Əhalinin sayı - 100,6 min nəfər  
(1 yanvar 2014-сü il)  
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 719 nəfər  
(1 yanvar 2014-сü il)  
Mingəçevir şəhəri  ilə Bakı  
arasında olan məsafə - 288 km  
DEMOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏR (2013)
Əhalinin sayı (ilin sonuna, min nəfər) 100,6
Təbii artım 879
Doğulanlar 1452
Ölənlər 573
 ƏHALİNİN SAYI (2009)
Mingəçevir şəhəri 96304
şəhər əhalisi 96304
MİLLİ TƏRKİB (2009)
Mingəçevir şəhəri 96304
o cümlədən:  
azərbaycanlılar 95700
ruslar 413
ləzgilər 52
tatarlar 38
ukraynalılar 20
türklər 16
kürdlər 7
avarlar 6
gürcülər 6
digər millətlər 46
TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏHSİL ALANLAR (2009)
Təhsil müəssisələrində təhsil 
alanlar - cəmi
19235
o cümlədən:  
ali təhsil müəssisələrində 2679
orta ixtisas təhsil müəssisələrində 858
ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrində 149
ümumi təhsil müəssisələrində 15504
digər təhsil müəssisələrində  45
ƏHALİNİN TƏHSİL SƏVİYYƏSİ (2009)
15 və yuxarı yaşlı əhali-cəmi, nəfər 76598
o cümlədən:  
ali təhsilli 9280
orta ixtisas təhsilli 10636
tam orta təhsilli 47783
ümumi orta təhsilli 7615
ibtidai təhsilli 690
təhsili olmayanlar 594
 SOSİAL-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR (2013)
Həkimlərin sayı 458
Orta tibb işçilərinin sayı 996
Xəstəxanaların sayı 8
Xəstəxana çarpayılarının sayı 1130
Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı 12
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 2450
Əhalinin nər 10000 nəfərinə  
həkimlər 45,5
orta tibb heyəti 99,0
xəstəxana çarpayıları 112,4
ambulator-poliklinika  müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 243,6
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı 21
onlarda uşaqların sayı, nəfər 2860
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrilə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 80
Əyani ümumi təhsil  müəssisələrinin sayı - cəmi 23
o cümlədən:  
dövlət 22
qeyri-dövlət 1
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər 12914
o cümlədən:  
dövlət 12635
qeyri-dövlət (filial) 279
II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə 19,1
Kütləvi kitabxanaların sayı 13
onlarda kitab fondu, min nüsxə 258,6
orta hesabla hər   
1000 sakinə, nüsxə 2571
Klub müəssisələrinin sayı 8
Muzeylərin sayı
3
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 93,2
əhalinin hər 1000 nəfərinə 930
 Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi 229
əhalinin hər 10000 nəfərinə 23
Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. 1569,1
Bir sakinə orta hesabla düşən ümumi sahə kv.m. 15,6
Özəlləşdirilmiş mənzillər:  
sayı, ədəd 226
ümumi sahə, kv.m. 15583
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton 2,2
Təbii mənbələrdən götürülən su, mlyn. kub m. 2326,9
İstifadə olunan su, mlyn. kub m. 938,6
onlardan:  
məişət-içməli məqsədlərə 1,6
istehsala 936,8
suvarmaya və kənd təsərrüfatına 0,2
Atılan çirkab su, mlyn. kub m. 6,4
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. 664,4
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı, min nəfər 19,1
ƏMƏK BAZARI (2013)
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 271,5
Status almış işsizlərin sayı, nəfər 1614
YENİ İŞ YERLƏRİ (2013)  
Açılmış iş yerlərinin sayı, cəmi 1101
ondan daimi iş yerləri 1101
TİCARƏT (2013)
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi milyon manat 202,6
Ölkə üzrə ümumi pərakəndə  ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi 1,03
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 107,0
PULLU XİDMƏTLƏR VƏ İAŞƏ (2013)
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi, min manat 47696,4
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 100,3
hər nəfərə düşən, manat 396,04
Pullu xidmətlərin ümumi həcmində  məişət xidməti , min manat 7028,6
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 101,7
hər nəfərə düşən, manat 58,36
İaşə dövriyyəsi, min manat 5573,9
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 107,4
hər nəfərə düşən, manat 46,28
KƏND TƏSƏRRÜFATI (2013)
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin  əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha  
Dənli və dənli paxlalılar 35
o cümlədən buğda 10
Kartof 5
Tərəvəz 16
Bostan bitkiləri -
Meyvə və giləmeyvə 79
Üzüm -
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton  
Dənli və dənli paxlalılar 37
o cümlədən buğda 15
Kartof 5
Tərəvəz 59
Bostan məhsulları -
Meyvə və giləmeyvə 88
Üzüm 121
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha  
Taxıl 10,6
o cümlədən buğda 15,0
Kartof 9
Tərəvəz 37
Bostan bitkiləri -
Meyvə və giləmeyvə 11,1
Üzüm -
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş  
İri buynuzlu mal-qara 2445
o cümlədən inək və camışlar 1355
Qoyunlar və keçilər 2212
Donuzlar -
Quşlar 6024
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, tonx)  
Ət (kəsilmiş çəkidə) 91
Süd 1193
Yumurta, min ədəd 74
Yun (fiziki çəkidə) 5
TİKİNTİ (2013)
İstifadəyə verilmişdir:  
əsas fondlar, min manat 194504,8
yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m 53,5
onlardan fərdi yaşayış evləri 17,9
Əsas kapitala investisiyalar,  min manat 61982,7
o cümlədən:   
tikinti - quraşdırma işlərinə 36616,8
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd 24
Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər 237
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat 13367,5
SƏNAYE (2013)
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid 51
Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri  ilə), mlyn. manat 165,3
Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən, faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) 87,6
Sənaye məhsulunun həcmində qeyri - dövlət sektorunun xüsusi çəkisi, faizlə 8,0
İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, mlyn. manat 1,4
İşçilərin orta siyahı sayı - cəmi, nəfər 3324
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat 349,2
Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans  qiymətləri ilə), mlyn. manat 668,3
Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı:  
Çörək, ton 533,0
Şirələr, min dkl. -
Səməni pivəsi, min dkl. 8,5
Pambıq parçalar, min kv.m -
Rezin lövhələr, təbəqələr və zolaqlar, ton 15,3
Armaturlaşdırılmamış rezin borular, ton -
Şüşə lifindən iplik, ton -
1 kv-dan çoxngərginlik üçün cərəyan naqilləri, ton 157,7
Bərk plastik borular,   
şlanqlar, qollar, ton 50,2
Elektrik enerjisi (ümumi), mlyn.kVt saat 8053
İstilik enerjisi, min qkal 4,8
NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ (2013)
Avtomobil nəqliyyatı ilə  yük daşınması, min ton 672
Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km 79,0
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması, min nəfər 28015
Sərnişin dövriyyəsi,  mlyn. sərnişin km 94,7
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd 7430
o cümlədən:  
yük avtomobilləri 830
avtobuslar 267
sərnişin minik 6268

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi