Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi
Fotoqalereya
Bələdiyyə büdcəsi
 Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2011-2015-ci illər üçün proqnoz, faktiki gəlirləri və xərcləri barədə məlumat
№ 
Gəlirlər
 20112012
2013
2014
2015
 proqnozfaktiki
proqnoz
faktiki
proqnoz
faktiki 
proqnoz
 faktiki proqnoz
faktiki 
 1 Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi
1000-1000 -
2000  -10005658
9000 13969.2
 2 Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi
3000 3258,6 5000 
4158,4 
 5000   3841,8 5000
6702.2
10000 7277.04
 3 Mədən vergisi
77000 229503000029435  40000 34084 3500029315
40000  24300
 4 Bələdiyyə əmlakının özəlləşməsi
100000120885,5 120000 41646,5 105000 52405 55000161090.5
98000 3360
 5 Bələdiyyə əmlakının  icarəsi 53000 64043,56 72500 69861,1 7250073208,37500094862.97
 100000 122099.1
 6 Dayanacaq ödənişi
 30001854,8 3000 202930001830200019003000  2335
 7 Mehmanxana rüsumu
 2000 620,22000545 2000953.815001077.4
3000 
 1515 
 8 Reklam1000  500 200070 
1000 - 500
70
2000  625
 9 Qrant -4495 - - - - --
 - - 
 10 Sair daxilolmalar
--  - --
-
--
-
 - 
 11 Dotasiya 30000140000100000190000 12000 180000 180000
140000
100000
 155000 
 12 Bələdiyyə fəaliyyəti
1500012212 20000 16518 
  15000 11648 1500015560
 15000 17987 
 CƏMİ285000 370819.66355500354263365500357970.9370000456236.07
 380000 348467.34
 

Xərclər
 2011 2012 2013 2014 2015
 proqnozfaktiki
 proqnozfaktiki
 proqnozfaktiki
 proqnozfaktiki
 proqnozfaktiki 
 1 Ə/h və onunla bağlı sair pul ödəmələri130000 135307,59 150000 132021,57140000139838,47140000 125658.09
135000
 125435.98
 2 DSMA-na ödəniş
 2860034240,5 3300043276,64 3080030764,46
3080037124.01
29700  27595
 3 Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınmasl
 50005853,535000 4891,675000 4446,025000  21493000 3575.05 
 4 Ezamiyyə xərcləri
  15005749  20002458 4000
3551 
3000 1589.43
2000  939
 5 Nəqliyyat xidmətləri haqqı
 500 6126 4000704260002520
4000 45725000   5148.5
 6 Kommunal xidmətləri haqqı
 600675  500 490,38 500750 
500600
500 500 
 7 Rabitə xidmətləri
1600 1896,71 1000 344,64500810,88
1000 950
1000  930
 8 Elektrik enerjisi 1700 4556,78 2000 1743,44  2000
16302000 16321700  1227.2
 9 Su haqqının ödənilməsi
410 604,22 500  189,91 500191500200
200 320 
 10 Qaz haqqı
 -- - - - - - - - 128.4 
11
 Binaların icarə haqqı   90-  100 178,36100 85,310085.34
100 55 
 12 Abadlaşdırma xidmətləri
 43500 103160,73 50000 89605,34 8000086925,27 
86000 84606.96
95000 77027.3 
 13 İnventar və avadanlıq
30003138,50 2000 717200012167,4 2000 2639
- 1310 
 14 Binaların cari təmiri
2000 6200 10000 1229,5  1500011839,285100 1445.371800 28005.8 
 15 Sair cari xərclər
20000 36167,89 34400 44970,13 3500021874,7 
20000 34000.97
14000 31317.61 
 16 Əsas vəsaitlərin alınması
30004480 - 764 600650 
 300013000
15000 3890 
 17 Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin tikintisi və təmiri 19000 3576,27 29000 3781 10000 1381525000 36047.325000 19855 
 18 Yardım 70002451 5000 4380,2  180009588,25 25000 15730
20000 7599 
 19 Bank xidmətləri haqqı
 30003218,954000  3943,844000 3188,66 4000 3573.964000 2076.96 
 20 Dəfn və marasim xidmətləri üçün 8000 1258 5000 1630 3500 2005 
60002100
2000 1400 
 21 Abunə xərcləri
 3000 4909,9 5000 4253,8 50007246,6  4000 5050.65000 3337.4 
 22 Yolların təmiri
 - -10000   6400 - 1280017000
 20955 
 23 Ehtiyyqt fondu
 - - 3000 - 30003000 -3000 - 
 24 Mədəni-kütləvi tədbirlər
 -

 - 

  -  -  -  -  - 3075  - 9713 
 25 Qəbirstanlıqların saxlanması  -  -  -  -  -  -  - 4713.1  - - 
 26 Xidmət sahələri
  -  -  -  -  -  -  - 13591.32  - 15379.32 
 CƏMİ 285000371107,57 355500 354311,42365500 353887,29370000 406933.35
380000  387720.52 

   
Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi